תקנון האתר - מרכז קהילתי מעלה יוסף

תקנון האתר

1.שימוש באתר האינטרנט - כללי

א. הגדרות:

"אירועים" - מופעים, הצגות, הרצאות וכל פעילות אחרת המתקיימת במסגרת המתנ"ס.

"אתר" - אתר האינטרנט של מתנ"ס מעלה יוסף.

"גולש" - מי שגולש באתר ולא נרשם אליו.

"חבר" - מי שנרשם לאתר לצורך קבלת ניוזלטר ו/או מידע פרסומי אחר מאת האתר ו/או המתנ"ס.

"המתנ"ס – "מעלה יוסף".

"מזמין" - מי שנרשם לאתר לצורך ביצוע רכישת כרטיסים דרך האתר.

ב. האתר הוקם על מנת לספק מידע אודות אירועים, העתידים להתקיים במסגרת המתנ"ס, ולספק מידע לגבי תנאי רכישת כרטיסים לאירועים. בנוסף, רשאי מי שנרשם כמזמין לרכוש כרטיסים דרך האתר, וכן להירשם לאתר כ- "חבר" (כהגדרת מונח זה לעיל), על מנת לקבל מידע שוטף מטעם המתנ"ס.

ג. מובהר, כי השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים במסגרתו, מוצעים אך ורק בכפוף לקבלת כל תנאי השימוש הכלולים בתקנון זה, ולפיכך, המזמין ו/או החבר ו/או הגולש (בהתאם למקרה) יפעלו אך ורק בכפוף לתנאי ולהוראות תקנון זה ושימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמת ואישור המזמין ו/או החבר ו/או הגולש (לפי המקרה) לאמור בתקנון זה.

ד. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לשנות תקנון זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ותוקף שינוי כאמור יהא החל ממועד פרסומו באתר.

ה. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים במשמע, וכן להיפך, וכל האמור בלשון זכר אף בלשון נקבה במשמע וכן להיפך, והכל כשאין בתקנון זה הוראה מפורשת אחרת ואין בגוף העניין, או בהקשר הדברים, דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו.

ו. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של המזמין ו/או החבר (בהתאם למקרה), אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. קיימת חובה מיוחדת לדייק בכל הפרטים האישיים, הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המזמין ו/או החבר (בהתאם למקרה).

ז. מבלי לגרוע מכל יתר הוראות תקנון זה, אין לפרסם ו/או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי ו/או מעליב ו/או משמיץ ו/או מאיים ו/או פוגע בפרטיות הזולת ו/או בעל אופי מיני ו/או גזעני ו/או בלתי חוקי.

ח. אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של המתנ"ס הינו אסור.

ט. הנהלת המתנ"ס ו/או האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת המזמין ו/או החבר ו/או הגולש (בהתאם למקרה), לשירות אם יפר את תנאי התקנון.

  1. רכישת כרטיסים דרך האתר- על מנת לבצע רכישת כרטיסים דרך האתר יש למלא במסגרת האתר טופס פרטים אישיים.