תקנון המתנ"ס - מרכז קהילתי מעלה יוסף

תקנון המתנ"ס

לתשומת לבכם, על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נוהלי התקנון הבאים: 


א. כללי
1. ככלל פועל המרכז הקהילתי מעלה יוסף ע"ש אייל דרור ז"ל בין התאריכים: 2.9.18-30.6.19 במקביל לשנת הלימודים (*למעט אגודות ספורט תחרותיות ) 
2. פתיחת חוג והמשכיותו מותנים במספר משתתפים המשתנה מפעילות לפעילות, היה ויפחת מספר המשתתפים עד כדי שאינו כלכלי הרי המתנ"ס יוכל להפסיק את המשך הפעילות מבלי שהדבר יחשב להפרת ההסכם ומבלי שיזכה את ההורים והמשתתפים בפיצוי כלשהו פרט להחזרת התשלומים עבור יתרת החודשים שבהם לא תתקיים הפעילות בשל הביטול כאמור. 
3. לקוחות החייבים כספים למתנ"ס עבור השתתפות בחוגים משנים קודמות יוכלו להירשם לשנת החוגים החדשה ולהשתתף רק לאחר שיסדירו את מלוא חובם. 
4. הנהלת המתנ"ס שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בלוח הזמנים ובתכניות 
החוגים/פעילויות. 
5. בימי חג ומועד ובימים מיוחדים המפורטים בלוח החופשות המצורף, לא תתקיים פעילות חוגים ועבור ימים אלה לא תוחזר תמורה. סה"כ כ-32 מפגשים לכל עונת החוגים לפי פעם בשבוע ( ימי החופשה נלקחו בחשבון בעת תמחור עלות החוגים, ובהתאמה חוג של פעמיים בשבוע וכד') 
6. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לבטל עד 6 פעילויות במהלך השנה עקב אירועים שונים, השתלמויות, תחרויות, מזג אויר וכד'. על כך תינתן הודעה מראש, ככלל החזרי פעילות יבוצעו במועד בו יבחר המתנ"ס, כולל חופשות וחודש יולי. 
7. פעילות מיוחדת בחופשות וחגים תיתכן על פי שיקולי המתנ"ס, ובגין פעילות מיוחדת זו יתכן חיוב כספי נוסף. 
8. החל משעת סיום הפעילות במרכז הקהילתי מעלה יוסף ושלוחותיו המשתתף באחריות הוריו, חובה להקפיד על איסוף בשעת סיום הפעילות. 
9. המרכז הקהילתי מתנ"ס מעלה יוסף רשאי להפסיק השתתפות הנרשם ולהשעותו במידה ואינו עומד בתשלומים או אי עמידה בתקנון ובנהלים ואו מסיבת התנהגות לא ראויה, פוגעת או מסכנת אחרים שלו או של הוריו, חוסר בטופס רישום או תשלום וכד' - לא יהיה החזר כספי, מכל סוג שהוא, במקרה של השעיה לתקופה מוגבלת בתוך עונת הפעילות. 
10. המרכז הקהילתי מתנ"ס מעלה יוסף אחראי על הודעות היוצאות מטעמו ומטעם שולחיו באמצעים המקובלים, אין המתנ"ס אחראי להודעות ברשתות חברתיות שאינן רשמיות. 
11. בחוגים בהם תיפתח קבוצת וואטסאפ שתנוהל באחריות המרכז הקהילתי לצורך תקשורת יחויב הורה לשמור על שפה תרבותית, מניעה משפה פוגענית, תקשורת בשעות שגרתיות בלבד, ללא העלאת תמונות מביכות. הורה שיפר את הקוד – יודר מהקבוצה לתקופה בלתי מוגבלת, יתקיים ברור, ההורה יהיה מחויב בהשגת המידע באופן עצמאי, המרכז הקהילתי לא יהיה אחראי כלפי המשתתף בתחום המידע והשלכותיו . 
12. משתתף שיעדר חלקית מפעילות עקב טיול, אירוע משפחתי שהות מחוץ לישוב או מכל סיבה אחרת - לא יקבל את תמורת הפעילות בהן לא השתתף. 

ב. רישום 
1. משתתף בחוג יחשב כ"רשום" ויורשה להשתתף בחוג רק לאחר סיום מלא של תהליך ההרשמה (טופס מלא וחתום – ההרשמה באתר בלבד) והתשלום (תשלום שנתי מלא) מול קופת המתנ"ס . 
2. אין למסור הודעת ביטול למורה/מאמן/מדריך. 
3. מועד הפסקת הפעילות נקבע בעת מילוי הטופס וקבלת הטופס במתנ"ס ולא רטרואקטיבית. על הפונה לוודא זאת, תאריך קבלת הטופס הוא הקובע לחישוב גובה ההחזר. 
4. כל הודעה על הפסקת פעילות בדרך שונה מהר"מ לא תתקבל ולא תידון, ולא יהיה החזר כספי בגינו, ללא הודעה-נחשב המשתתף כממשיך לכל דבר ועניין. 
5. לא יתקבלו הודעות הפסקת פעילות רטרואקטיבית או עבור עונה קודמת. 

ג. תשלומים 
1. מחיר הפעילות הנו שנתי המשוקלל לעלות חודשית, בחישוב המחיר שוקללו ימי החופשה המופעים בנספח טבלת ימי חופשה וחגים, ניתן לשלם לכל השנה מראש בפריסת תשלומים שווה ללא ריבית והצמדה, ניתן לשלם בכרטיסי אשראי או שיקים דחויים. תשלום אחרון לשנת הפעילות- יוני 2019 
2. הבהרה: בכל מקרה לא יגלוש התשלום מעבר למועד סיום הפעילות. 
3. הנרשם יישא בעלות מחירו של חודש השתתפות בפעילות ו/או בעלות מחירה של פעילות גם אם השתתף בחוג פחות מחודש או באופן חלקי באותו החודש . 
4. משתתף המצטרף לפעילות במהלך השנה יחויב בתשלום השנתי היחסי מחודש הצטרפותו ועד לסיום שנת הפעילות בהתאם למחירון. 
5. תשלומי רשות נוספים שיחולו על המשתתף ושיתכנו בשנת הפעילות: פעילות מיוחדת, מסיבות, תחרויות, ציוד, ביגוד, נסיעות, כלכלה, תשלום דמי השתתפות עצמית בעת הפעלת ביטוח / תביעה, וכן תשלומי טיפול רפואי. 
6. עד סוף חודש מרס 2019 ניתן לבטל השתתפות בחוג מהיום בו נמסרה הודעת הביטול תמורת חיוב חודש פעילות נוסף מיום ההודעה, התשלום והחיוב יכלול בתוכו את גובה מרכיב ביגוד *ביטוח וציוד אישי (במידה וניתן בעלות הפעילות). 
7. רבעון אחרון - החל מתאריך 1.4.2019 לא יבוצעו החזרים ולא יאושרו ביטולים, המשתתף מחויב בעלות החוג עד לסוף השנה. 
8. ככלל, החזר כספי בגין מחלה, יאושר לאחר הצגת אישור מחלה ורק במחלה ממושכת של מעל חודש ימים. 
9. *באגודות ספורט תחרותיות, יאושר החזר כספי בגין פציעה או מחלה בגובה 75% מהזכאות היחסית. 
10. צ'ק חוזר יישא עמלת בנק שתשולם ע"י המשתתף. 
11. במקרה של הפסקת פעילות בחוג המשכיר ציוד כלשהו לא יוחזר הסכום בגין השכירות או ציוד אחר שנרכש. 

ד. הנחות 
באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים.

ה. ביטוח 
1. מדינת ישראל, על פי חוק, מבטחת את כלל התלמידים בגילאי חינוך חובה במסגרת פוליסת תאונות אישיות תלמידים בבתי הספר. 
2. ביטוח תאונות אישיות לספורטאים אינו נדרש יותר לביצוע ( לאור חוק חדש) 
3. על אף האמור לעיל, יודגש כי מפוליסה זו של ביטוח תלמידים נגרעו מספר פרמטרים מהותיים ובכלל זאת הוצאות רפואיות שונות, פציעת שיניים ( לדוגמה ) והיא אינה מכסה את כל הסיכונים. 
4. ניתן להציע לכם ההורים לשקול את האפשרות לרכוש במתנ"ס "ביטוח משלים", דהיינו לרכוש בנוסף לפוליסת תאונות תלמידים גם פוליסת ביטוח תאונות אישיות לספורטאים וזאת בתשלום מלא שלכם ההורים, בדרך זו תוכלו לקבל מענה מלא ואיכותי יותר. 
5. דיווח פציעה לבי"ס, לידיעתכם, בעת פציעה של משתתף בפעילות של המרכז הקהילתי, על פי הנחייתנו, מדווח הרכז / המאמן על הפציעה לכם ההורים לשם ידיעה וטיפול בנושא מול בי"ס כפי שמפורט. 
6. בעת פציעה חלילה, עליכם ההורים לגשת לביה"ס ולדווח על הפציעה למזכירת בית הספר, המזכירה מחויבת למלא טופס ולדווח לחברת הביטוח במסגרת ביטוח תלמידים 24/7. 
7. בפציעה ממושכת מעל חודש ימים למבוטחים בביטוח תלמידים הורים יכולים לפנות ע"מ לקבל זיכוי כספי מהמרכז הקהילתי. 
8. ביטוח מבוגרים - משתתף אשר אינו תלמיד (נוער/בוגרים) מחויב בביטוח שיבוצע ע"י המרכז הקהילתי 
9. ביטוח תחרותי – רק שחקנים תחרותיים שפועלים באגודת ספורט ואינם תלמידים מחויבים בביטוח תאונות אישיות, ספורטאי עממי בכל גיל פטור מחובה זו . 


ו. הערות כלליות
1. טל"ח. 
2. שיקולי המרכז הקהילתי / מחלקות והנחיותיהן יגברו במקרים שלא ברורים דיים בתקנון.